AVIRAM KARIMIA ALIM MADRASAH
SADAR,RANGPUR. EIIN : 127458